Atkins Sverige AB har på uppdrag av Lunds kommun genomfört en stråkstudie för Simrishamnsbanan avsnittet Dalby – Veberöd.

Rapporten syftar till att översiktligt studera en framtida järnvägssträckning mellan de två orterna. Två alternativa dragningar har utretts; att följa ursprunglig banvall längs hela sträckan, samt ett i översiktsplanen redovisat spårläge.

I rapporten studeras utredningsområdet översiktligt utifrån kommunala, regional och nationella intressen. Fokus ligger på att identifiera skillnaderna för det avsnitt där två sträckningsalternativ finns, men resterande del av sträcka ingår också i studien.

De tekniska förutsättningarna för spårtrafik på befintlig bana samt alternativ sträckning studeras utifrån Banverkets Förstudie Simrishamnsbanan Malmö – Dalby avseende hastighet, lutningar, radier etc. Respektive alternativ presenteras i plan och profil. Vidare studeras restiderna och en översiktlig bedömning av anläggningskostnaderna genomförs.

Strakstudie Dalby - Veberod bild 1 sida - Copy