Inför framtida exploateringar inom Täby kommun på båda sidor av väg E18 bygger Trafikverket tillsammans med Täby kommun om trafikplats Viggbyholm.

Huvudsyftet med ombyggnaden är att öka framkomligheten och kapaciteten och att ge mer trafiksäkra passager för gång- och cykeltrafik.

Trafikplatsen byggs om med tre nya cirkulationsplatser, nya av- och påfartsramper, nya gång- och cykelbanor samt nya/flyttade busshållplatser, samt ny bro över E18.

I projektet ingår följande delar:
• Arbetsplan inklusive gestaltningsprogram, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), diverse ritningar och rapporter
• Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprnör för styrd totalentreprenad, innehållande bla Rapport Landskap och Objektspecifik teknisk beskrivning (OTB)
• Bullerutredningar inkl rapporter, beräkningar och förslagna åtgärder

Trafikplats Viggbyholm vag E18, Taby bild sida