Våra samhällsplanerare hjälper till med planering, analyser och utredningar med målet att skapa ett hållbart samhälle. Vi tar fram allt från översiktsplaner till fotgängaranalyser. Vi samarbetar med kollegor både nationellt och internationellt och har ett stort nätverk av underkonsulter. Allt för att hitta rätt kompetens och lösningar för ditt projekt.

Samhällsbyggnadsutveckling genomför bland annat

 • Strukturplaner, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner
 • Åtgärdsvalsstudier
 • Fotgängaranalyser

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240

   

Trafikplanering – en balansgång

Trafikplanering handlar om att balansera miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer genom att ta fram effektiva lösningar för kollektivtrafik, cykelbanor, gångstråk och vägnät. Med insiktsfull trafikplanering skapar vi utrymmen för mänskliga möten samtidigt som städerna kan bli säkrare och tryggare.

För att nå bästa resultat arbetar vi tillsammans med våra samhällsplanerare, landskapsarkitekter och väg- och gatuprojektörer. Vi tar fram trafikprognoser, genomför trafiksimuleringar, gör stråkplanering och trafikanalyser samt utreder frågor som rör trafikalstring och färdmedelsfördelning.

Trafikplanering handlar bland annat om:

 • Förstudier/idéstudier
 • Åtgärdsvalsstudier, stråkstudier
 • Trafikanalys- och simulering, fotgängaranalys (space syntax), tillgänglighetsanalys
 • Mobility Management
 • Utredningar för parkering, Kapacitet- och framkomlighet, kollektivtrafik, buller, trafiksäkerhet m.m.
 • Väg- och gatuutformning
 • Kostnadsbedömningar
 • Successiv kalkylering

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240

   

Landskapsarkitektur

Våra landskapsarkitekter är ett team av innovativa kreatörer med fokus på bra design och hållbara lösningar. De utformar förslag som är estetiskt relevanta för den aktuella platsen och samtidigt genomförbara ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart perspektiv.

Projekten sträcker sig från övergripande planer och program till detaljprojektering. Vi planerar och gestaltar städer, vägar, stadsrum, gator, parker, bostadsgårdar, lekplatser, stationsmiljöer, skolgårdar, hållplatser och mycket mer.

Vi utmanar och söker nya lösningar

Att ifrågasätta och utmana invanda tankegångar är en självklarhet för oss. Tillsammans omformulerar vi ett gemensamt mål och tar fram förslag som grundar sig på en tydlig och stark idé. Hela tiden med avstamp i analys av samtida trender och utmaningar. Vi vill ligga i framkant.

Inom Landskapsarkitektur erbjuder bland annat:

 • Gestaltningsprogram
 • Utformningsförslag och förfrågningsunderlag
 • Stadsplaner och strukturplaner
 • Förtätningsstudier
 • Växtförslag
 • Skuggdiagram
 • Kostnadskalkyler
 • Erfarenhetsbedömningar
 • Visionsbilder/ Illustrationer och 3D-visualiseringar
 • Studieresor och undervisning

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240

   

Väg och gata

Vi tar fram väg- och järnvägsplaner och fungerar som rådgivare under byggskedet. Vi hjälper till med ritningar, regelefterlevnad, förfrågningsunderlag samt total- och utförande entreprenad.

Våra projektörer samordnar teknikområden och samlar in information från ingenjörer, trafikplanerare, samhällsplanerare och landskapsarkitekter. Det ger bra och effektiv koordinering av projekten.

Vi erbjuder tjänster inom:

 • Förprojektering
 • Utredningar
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Höjdsättning
 • Geometrisk utformning
 • Kostnadsberäkningar
 • Massdisposition
 • Relationshandlingar
 • Stöd under byggskede

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240