Vatten är en förutsättning för allt liv. Framtidens vattenförsörjning och resurshantering baseras på realistiska, tåliga och anpassningsbara lösningar. Klimatförändringar leder till större nederbörd under kortare tid och det gäller att förebygga och minimera samhällskador och olika typer av föroreningar som kan uppstå vid te.x stora översvämningar.

Dagvattenlösningar som håller

Det krävs rätt planering för att undvika översvämning och säkra vattenkvaliteten. Med verktyg som bland annat StormTac hjälper vi dig hitta rätt lösning som håller över tid.

Mark och VA-projektering

Vi utreder och projekterar när du ska exploatera ny mark eller förtäta redan exploaterad mark. Specifikt arbetar vi med spill- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar för pumpning och tryckstegring.

Ledningssamordning

Vi strukturerar och planerar nya ledningsslag i exploateringsområden, undersöker nya lösningar och tar fram nya ledningssystem. Genom att ta på oss projektledarrollen är vi drivande och sammanhållande i projekten med samtliga ledningssystem.

Vi erbjuder tjänster inom:

 • Översvämningssimulering / modellering
 • Flödes- och föroreningsberäkningar
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten
 • Utvärdera/granska dagsvattenåtgärder
 • Projektering av spill-, dag- och vattenledningar
 • Damminventering
 • 3D-projektering
 • Utredningar, dimensionering och detaljprojektering
 • Förfrågningsunderlag och åtgärdsplanering
 • Förorenadsspridning
 • Kvalitetsberäkningar
 • Driftoptimering
 • Utredning
 • Kontakt och beställarstöd för kommunikation med ledningsägare
 • Inventering av befintliga system
 • Omläggning och nyförläggning
 • Samordning mellan ledningssystem, konstruktioner med mera
 • Förfrågningsunderlag
 • Teknikstöd i genomförandet

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240